Có 1 kết quả:

viên chu

1/1

viên chu

giản thể

Từ điển phổ thông

chu vi, chung quanh