Có 1 kết quả:

viên trụ

1/1

viên trụ

giản thể

Từ điển phổ thông

cái cột, cái trụ tròn