Có 1 kết quả:

viên bàn

1/1

viên bàn

giản thể

Từ điển phổ thông

cái đĩa