Có 1 kết quả:

quốc công

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Tước hiệu cao nhất triều đình ban cho các đại công thần. Cũng gọi tắt là tước Công.

Một số bài thơ có sử dụng