Có 1 kết quả:

quốc vụ

1/1

quốc vụ

phồn thể

Từ điển phổ thông

việc nhà nước

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Công việc trong nước. Việc nước.