Có 1 kết quả:

quốc ngoại

1/1

quốc ngoại

phồn thể

Từ điển phổ thông

ngoài nước, nước ngoài

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Ở ngoài nước. Ở nước ngoài.