Có 1 kết quả:

quốc tính

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Họ của vua.