Có 1 kết quả:

quốc định

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Do nhà cầm quyền trong nước đặt ra.

Một số bài thơ có sử dụng