Có 1 kết quả:

quốc tệ

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Điều xấu xa trong nước.