Có 1 kết quả:

quốc bính

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Quyền đều khiển một nước. » Mừng đà quốc bính, quyền đương « ( Hạnh Thục ca ).

Một số bài thơ có sử dụng