Có 1 kết quả:

quốc quyền

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Chủ quyền của một nước.