Có 1 kết quả:

quốc mẫu

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Bà mẹ của vua.