Có 1 kết quả:

quốc pháp

1/1

quốc pháp

phồn thể

Từ điển phổ thông

luật pháp, phép nước

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Phép tắc luật lệ của một nước. » Ông rằng: Lệ đặt bao giờ, Ấy là quốc pháp hay là phủ quy « ( Nhị độ mai ).