Có 1 kết quả:

quốc thần

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Vị anh hùng chết đi, được cả nước thờ.

Một số bài thơ có sử dụng