Có 1 kết quả:

quốc thuế

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Tiền nạp cho nhà nước để dùng vào việc ích lợi chung.