Có 1 kết quả:

quốc mạch

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Chỉ chung mọi sinh hoạt trong nước, coi như huyết mạch duy trì sự sống của một nước.