Có 1 kết quả:

quốc sắc

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Vẻ đẹp nhất nước. Chỉ người con gái cực đẹp. Đoạn trường tân thanh có câu: » Người quốc sắc kẻ thiên tài, Tình trong như đã mặt ngoài còn e «.

Một số bài thơ có sử dụng