Có 1 kết quả:

quốc hoa

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Thứ hoa được nhìn nhận là tiêu biểu cho cả một nước. Td: Hoa mai của Trung Hoa, hoa Anh đào của Nhật….

Một số bài thơ có sử dụng