Có 1 kết quả:

quốc duệ

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Dòng dõi con cháu nhà vua — Chỉ dân tộc một nước.