Có 1 kết quả:

quốc vận

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Như Quốc bộ 國步. » Gửi nay quốc vận đương truân « ( Hạnh Thục ca ).

Một số bài thơ có sử dụng