Có 1 kết quả:

quốc đô

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Nơi vua đặt triều đình — Nơi đặt chính phủ của một nước. Như: Thủ đô.

Một số bài thơ có sử dụng