Có 1 kết quả:

quốc tế mậu dịch

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Việc buôn bán trao đổi giữa nước này với nước khác.