Có 1 kết quả:

quốc âm

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Tiếng nói nước nhà, tiếng nói của dân nước mình — Chữ viết, đọc lên thành tiếng nước mình. Như: Quốc ngữ. Td: Niên hiệu Hồng đức đời Lê Thánh Tông có tập thơ bằng chữ Nôm nhan đề là Hồng Đức Quốc âm thi tập.

Một số bài thơ có sử dụng