Có 1 kết quả:

vi trường

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Vùng đất được vây bọc lại để săn bắn.