Có 1 kết quả:

vi công

1/1

vi công

phồn thể

Từ điển phổ thông

bao vây, vây đánh