Có 1 kết quả:

vi nhiễu

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Vây quanh. Vòng quanh.

Một số bài thơ có sử dụng