Có 1 kết quả:

viên đinh

1/1

viên đinh

phồn thể

Từ điển phổ thông

người làm vườn

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Người làm vườn.

Một số bài thơ có sử dụng