Có 1 kết quả:

viên lệnh

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Vị quan coi giữ phần mộ vua chúa.