Có 1 kết quả:

viên lại

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Người giữ việc coi sóc vườn của vua quan.

Một số bài thơ có sử dụng