Có 1 kết quả:

viên thiếp

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Người cung nữ có phận sự coi giữ phần mộ của hoàng hậu.