Có 1 kết quả:

viên quan

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Vị quan coi giữ vườn hoa của vua — Cũng có nghĩa như Viên lệnh 園令.