Có 1 kết quả:

viên miếu

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Ngôi nhà thờ vua chúa ngay tại phần mộ.