Có 1 kết quả:

viên trì

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Vườn hoa và ao hồ. Truyện Hoa Tiên : » Mặt sau vẫn thú viên trì «.

Một số bài thơ có sử dụng