Có 1 kết quả:

viên nghệ

1/1

viên nghệ

phồn thể

Từ điển phổ thông

nghề làm vườn

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Nghề làm vườn.