Có 1 kết quả:

viên quang

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Vòng ánh sáng trên đầu các vị thần. Vòng hào quang.

Một số bài thơ có sử dụng