Có 1 kết quả:

viên chu

1/1

viên chu

phồn thể

Từ điển phổ thông

chu vi, chung quanh

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Đường xung quanh của một hình tròn, tức chu vi hình tròn.