Có 1 kết quả:

viên diệu

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Tiếng nhà Phật, chỉ sự mầu nhiệm vẹn toàn.

Một số bài thơ có sử dụng