Có 1 kết quả:

viên tịch

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Tiếng nhà Phật, chỉ sự chết của nhà tu hành.