Có 1 kết quả:

viên ảnh

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Cái bóng tròn chỉ mặt trăng.

Một số bài thơ có sử dụng