Có 1 kết quả:

viên kính

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Đường thẳng đi ngang tâm điểm của một vòng tròn.