Có 1 kết quả:

viên tâm

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Điểm giữa của vòng tròn.