Có 1 kết quả:

viên trụ

1/1

viên trụ

phồn thể

Từ điển phổ thông

cái cột, cái trụ tròn

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Hình ống tròn, như cây cột.