Có 1 kết quả:

viên chuỳ

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Hình chóp đáy tròn.