Có 1 kết quả:

viên hoạt

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Tròn và trơn, chỉ sự theo thời, theo hoàn cảnh mà thay đổi.