Có 1 kết quả:

viên cầu

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Hình cầu tròn.

Một số bài thơ có sử dụng