Có 1 kết quả:

viên thạch

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Hòn đá tròn — Cũng chỉ tấm bia đá trên phần mộ.