Có 1 kết quả:

viên uyển

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Tròn trịa mềm dẻo, chỉ các đối xử mềm dẻo ở đời.