Có 1 kết quả:

viên giác

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Tiếng nhà Phật, chỉ sự hiểu biết trọn vẹn về chân lí.