Có 1 kết quả:

viên thông

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Tiếng nhà Phật, chỉ sự suốt hết lẽ đạo một cách toàn vẹn.

Một số bài thơ có sử dụng