Có 1 kết quả:

viên linh

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Tròn và thiêng liêng, chỉ trời ( vì trời thì thiêng liêng, mà bầu trời thì có hình tròn ).

Một số bài thơ có sử dụng